Phật chỉ: Muốn trọn đời an yên suôn sẻ, hãy học cách sống như NƯỚC

Nước chảy cuối dòng thành thác nước, người đến cùng đường người hồi sinh. Sống như nước là cả một nghệ thuật không phải ai cũng đạt được.

Lão T.ử nói: “Cái thiện cao nhất như nước. Nước thiện, lợi cho vạn vật mà không t.ranh, ở chỗ mọi người đều không thích, nên gần với Đ.ạo. Tìm chỗ đứng như nước, thuận theo tự nhiên. Giữ tâm như v.ực s.âu, tĩ.nh l.ặng sâu sắc.

C.ư x.ử với người như nước, nhân từ hòa ái. Lời nói như nước, chân thành thủ tín. X.ử l.ý chính sự trong sạch như nước, thịnh trị thái bình. X.ử s.ự như nước, dung hợp phát huy hết thảy. Hành động như nước, tùy thời mà đầy hay cạn. Không tranh với ai, nên không ai o.án t.rách”.

Làm người cũng như nước vậy, nước mềm mại, thuận theo vật mà biến đổi hình dáng. Ở trong biển nước có hình của biển, ở trong sông nước có hình của sông, ở trong c.hén nước có hình của c.hén, ở trong bình nước có hình của bình.

Làm người như nước, bạn cao, tôi liền t.hoái lui, q.uyết không che l.ấp ưu điểm của bạn.

Làm người như nước, bạn thấp, tôi liền tràn đến, q.uyết không b.ộc l.ộ k.hiếm k.huyết của bạn.

Làm người như nước, bạn động, tôi liền bước theo, q.uyết không để mặc bạn cô đơn.

Làm người như nước, bạn tĩnh, tôi liền giữ yên, q.uyết không q.uấy n.hiễu yên tĩnh của bạn.

Làm người như nước, bạn nóng, tôi liền s.ục s.ôi, q.uyết không c.ản t.rở nhiệt tình của bạn.

Làm người như nước, bạn lạnh, tôi liền ngưng kết, q.uyết không thờ ơ với g.iá l.ạnh của bạn.

Cái thiện cao nhất như nước, theo cái thiện tự nhiên như nước chảy, đời người như nước, tùy duyên mà yên định.

Làm người như nước, có thể thích ứng bất cứ hoàn cảnh nào, cũng giống như nước, có thể bao dung vạn vật, bản thân lại vô cùng thuần tĩnh.

Học được cách sống như nước sẽ khiến bản thân luôn an vui, hạnh phúc

Không t.ranh gi.ành

Lão T.ử nói: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, phù duy b.ất tr.anh, cố vô vưu” (Nước là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không t.ranh g.iành).

Đặc tính của nước là tồn tại vì vạn vật, không t.ranh g.iành cao thấp, cũng không tự cho mình là hiểu biết, lại không khoe khoang bản thân. Bởi vì không tranh giành nên nó không có o.án h.ận âu lo.

Vô ngã

Đại đạo rộng lớn như mặt nước không chỗ nào không chảy đến, vạn vật đều dựa vào nó mà tồn tại, sinh trưởng, tuy nhiên, nước lại không hề chối từ tr.ách n.hiệm, đem mình kính dâng cho tự nhiên mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào.

Hạ mình ở chỗ thấp

Hạ mình ở chỗ thấp là có thể cùng một chỗ với quảng đại quần chúng, hấp thụ thêm nhiều dinh dưỡng để làm phong phú bản thân. Cổ nhân nói: “Thiện dụng nhân giả vi chi hạ”, tức là khéo dùng người thì cần hạ mình ở dưới người.

Mềm mại

“Thiên hạ không có gì mềm mại bằng nước, mà cũng không có gì có sức công phá hơn được nước”,bởi vì mềm mỏng là thể hiện của sức mạnh sinh m.ệnh. Trong sách “B.ão phác t.ử” phần ngoại thiên của tác giả Cát Hồng đã nói “Kim dĩ cương chiết, thủy dĩ nhu toàn”, có ý rằng kim loại vì cứng mà g.ãy, nước nhờ mềm mại mà vẹn toàn.

Vị tha

Nước được xưng là có lòng bao dung vĩ đại, bất luận là â.n o.án, đúng sai, vô luận là giọt nước ở sông lớn hay dòng suối nhỏ, đều có thể giống như Lâm Tắc Từ (tướng nhà Thanh) đã nói: “Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương“ (ý nói biển lớn dung nạp trăm nghìn dòng sông, tấm lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại, vách núi nghìn trượng sừng sững, không mang d.ục v.ọng thì có thể giữ mình cương trực).

Nó không cố chấp, không cao ngạo tự cao tự đại. Nước có thể lật thuyền mà cũng có thể nâng thuyền, nước có trăm điều thiện mà không một điều dối lừa, nước thật quá hữu dụng!